Polityka prywatności


Informacje ogólne.

Wojciech Olszewski z siedzibÄ… w Poznaniu (60-242) ul. Palacza 41/42 posiadajÄ…cy numer NIP 7792464798  gwarantuje bezpieczeÅ„stwo danych, w tym danych osobowych, użytkowników odwiedzajÄ…cych stronÄ™ internetowÄ… Fryzjerzy.Staranni.pl Zamieszczone poniżej informacje gwarantujÄ… zachowanie poufnoÅ›ci danych osobowych oraz ich wÅ‚aÅ›ciwe wykorzystanie.

W celu zwiÄ™kszenia przystÄ™pnoÅ›ci Polityki PrywatnoÅ›ci i Cookies termin „Użytkownik” zastÄ…piony zostaÅ‚ okreÅ›leniem „Ty”, a „Administrator” – „My”.

Ponadto wprowadziliÅ›my Å›ródtytuÅ‚y które uÅ‚atwiÄ… Tobie wyszukanie interesujÄ…cych CiÄ™ informacji.

Niniejsza Polityka PrywatnoÅ›ci i Cookies znajduje obejmuje w szczególnoÅ›ci należącÄ… do firmy Wojciech Olszewski stronÄ™ internetowÄ… Fryzjerzy.Staranni.pl oraz wszystkie inne strony internetowe których jesteÅ›my wÅ‚aÅ›cicielem (dalej "Witryna" lub „Witryny”). 

 

Administrator Danych Osobowych.

Wojciech Olszewski z siedzibÄ… w Poznaniu (60-242) ul. Palacza 41/42 posiadajÄ…cy numer NIP 7792464798  jest administratorem Twoich danych osobowych.

Kontakt z nami jest możliwy również pod adresem biuro@brandownia.pl

 

Inspektor Ochrony Danych.

W celu zwiÄ™kszenia bezpieczeÅ„stwa Twoich danych osobowych powoÅ‚aliÅ›my Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Wojciecha Olszewskiego z którym kontakt jest możliwy mailowo pod adresem dpo@brandownia.pl.

 

Dane osobowe, które zbieramy

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jeżeli chcesz korzystać z naszych usÅ‚ug jest ono niezbÄ™dne do zawarcia i realizacji Umowy. Jeżeli wymagajÄ… tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbÄ™dnych np. ze wzglÄ™dów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

 

Gromadzimy informacje o tobie z różnych źródeÅ‚:

Informacje, które nam dostarczasz.

Wymagamy od Ciebie podania nastÄ™pujÄ…cych danych osobowych, aby móc zawrzeć i należycie wykonać umowÄ™ zawartÄ… z TobÄ… umowÄ™:

a)      adres e-mail

 

JeÅ›li z jakiegoÅ› powodu nie podasz tych danych osobowych, nie bÄ™dziemy mogli zawrzeć z TobÄ… umowy, a Ty nie bÄ™dziesz mógÅ‚ skorzystać z naszych usÅ‚ug.

Jeżeli wymagajÄ… tego przepisy prawa, może wymagać od Ciebie podania innych danych niezbÄ™dnych np. ze wzglÄ™dów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

Oprócz informacji niezbÄ™dnych do zawarcia i realizacji ewentualnej umowy dostarczasz nam również:

 1. Informacje pochodzÄ…ce z korespondencji: UdostÄ™pnisz niektóre dane osobowe, jeżeli bÄ™dziesz siÄ™ z nami kontaktować za poÅ›rednictwem poczty elektronicznej, a także używajÄ…c formularzy kontaktowych udostÄ™pnionych na Witrynie lub kontaktujÄ…c siÄ™ z nami za poÅ›rednictwem tradycyjnej poczty, faksu lub innych Å›rodków poza sieciowych.

 2. Informacje pochodzÄ…ce z ankiet: jeżeli uczestniczysz w jakichkolwiek ankietach, udostÄ™pniasz niektóre dane osobowe jako część swojej odpowiedzi, chyba że odpowiadasz anonimowo.

 3. Informacje, które udostÄ™pniasz w swoich postach: Możesz udostÄ™pniać dane osobowe, gdy umieszczasz na Witrynie komentarze, lub uczestniczysz w ogólnej dyskusji.

 

Informacje, jakie zbieramy automatycznie.

Niektóre informacje gromadzimy automatycznie w wyniku tego, że używasz Witryny, jak opisano to w sekcji poÅ›wiÄ™conej Cookies. Informacje te zawierajÄ… miÄ™dzy innymi:

 1. adres protokoÅ‚u internetowego (IP) urzÄ…dzenia, z którego uzyskujesz dostÄ™p do Platformy (czasami można go wykorzystać do uzyskania informacji o kraju lub mieÅ›cie, w którym korzystasz z platformy)

 2. adres strony odwiedzanej bezpośrednio przed odwiedzeniem strony internetowej

 3. konkretne działania podejmowane w Witrynie, w tym odwiedzane strony, przesyłanie strumieniowe, łączenie z kontem na Facebooku lub Google+, umieszczanie komentarza lub przeprowadzanie wyszukiwania

 4. wszelkie wyszukiwane hasÅ‚a, które mogÅ‚eÅ› wprowadzić na Witrynie

 5. czas, częstotliwość i długość twoich wizyt na Witrynie

 6. rodzaj twojej wyszukiwarki i systemu operacyjnego

 7. rodzaj urzÄ…dzenia, z którego uzyskujesz dostÄ™p do Witryny, na przykÅ‚ad – czy masz dostÄ™p do Witryny z komputera osobistego, czy też z urzÄ…dzenia mobilnego i identyfikatora urzÄ…dzenia (ID)

 8. informacje zebrane za pośrednictwem ciasteczek i podobnych technologii, jak opisano to sekcji poświęconej Cookies

 9. informacje dotyczące interakcji z wiadomościami e-mail, na przykład - czy je otwierasz, klikasz na nie lub przekazujesz wiadomości mejlowe.

 

Jak wykorzystujemy Twoje dane.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. Udostępniania Ci naszych Usług do korzystania przez Ciebie, podstawą prawną tego przetwarzania jest to, że jest ono niezbędne do zawarcia przez Nas z Tobą umowy i jej wykonania.

 2. ZarzÄ…dzania i usprawniania naszej dziaÅ‚alnoÅ›ci, przez co rozumiemy w szczególnoÅ›ci zarzÄ…dzanie i usprawnianie Witryny ulepszanie naszej oferty, wykrywanie nadużyć finansowych i innych oraz zapobieganie im podstawÄ… prawnÄ… tego przetwarzania bÄ™dzie nasz prawnie uzasadniony interes.

 3. Personalizowania udostÄ™pnianych treÅ›ci, przez co rozumiemy personalizowanie adresowanych do Ciebie ofert i reklam widocznych w Witrynie – w tym wypadku w zależnoÅ›ci od konkretnej sytuacji podstawÄ… prawnÄ… przetwarzania danych może być Twoja zgoda lub nasz prawnie uzasadniony interes.

 4. Kontaktowania się oraz interakcji z Tobą, przez co rozumiemy odpowiedzi na adresowane do nas zapytania, komentarze itd. w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być Twoja zgoda lub nasz prawnie uzasadniony interes.

 5. RozwiÄ…zywania sporów, rozpatrywania skarg lub roszczeÅ„, przez co rozumiemy Rozpatrywanie reklamacji, roszczeÅ„ prawnych lub sporów z udziaÅ‚em Ciebie lub nas – w tym wypadku w zależnoÅ›ci od konkretnej sytuacji podstawÄ… prawnÄ… przetwarzania danych może być Twoja zgoda lub nasz prawnie uzasadniony interes.

 6. Realizacji obowiÄ…zków jakie nakÅ‚adajÄ… na nas przepisy prawa, np. przepisy prawa podatkowego – w tym wypadku podstawÄ… prawnÄ… przetwarzania danych bÄ™dzie to, że przetwarzanie jest niezbÄ™dne do wypeÅ‚nienia obowiÄ…zku prawnego, który na nas ciąży.

Udostępnianie Twoich Danych.

Twoje dane osobowe możemy i najpewniej będziemy udostępniać:

 1. naszym pracownikom

 2. osobom które wspóÅ‚pracujÄ… z nami na podstawie umów cywilnoprawnych 

 3. dostawcom usług kurierskich i pocztowych

 4. dostawcom usług płatności elektronicznych

 5. dostawcom zapewniajÄ…cym nam infrastrukturÄ™ informatycznÄ… i sieciowÄ…

 6. dostawcom technologii wykorzystywanych przez WitrynÄ™ 

 7. dostawcom usług księgowych

 8. innym podmiotom o ile bÄ™dzie to niezbÄ™dne do realizacji celów przetwarzania danych.

Twoje dane możemy udostÄ™pniać  również w nastÄ™pujÄ…cych okolicznoÅ›ciach:

 1. jeżeli prawo lub wÅ‚adza publiczna okreÅ›la, że musimy udostÄ™pniać dane osobowe lub dla celów wymiaru sprawiedliwoÅ›ci;

 2. jeżeli musimy udostępniać dane osobowe w celu ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw (obejmuje to udostępnianie danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania oszustwom);

 3. w przypadku restrukturyzacji, sprzedaży lub przeniesienia własności przedsiębiorstwa (lub jego części) np. w związku z przejęciem lub fuzją.

Każdorazowo udostÄ™pniany bÄ™dzie możliwe jak najwęższy zakres Twoich danych który pozwoli na realizacjÄ™ celu przetwarzania danych i realizacjÄ™ ciążących na nas obowiÄ…zków.

Twoje prawa.

Posiadasz prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych

 2. prawo ich sprostowania, 

 3. usuniÄ™cia, 

 4. ograniczenia przetwarzania, 

 5. przenoszenia danych 

 6. cofniÄ™cia zgody (o ile przetwarzanie nastÄ™puje na jej podstawie) w dowolnym momencie bez wpÅ‚ywu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniÄ™ciem.

Posiadasz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ilekroć jego podstawÄ… jest nasz prawnie uzasadniony interes. W szczególnoÅ›ci dotyczy to marketingu bezpoÅ›redniego.

W celu realizacji swoich praw skontaktuj siÄ™ z Inspektorem Ochrony Danych.

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególnoÅ›ci w paÅ„stwie czÅ‚onkowskim swojego zwykÅ‚ego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popeÅ‚nienia domniemanego naruszenia, jeżeli sÄ…dzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczÄ…cych narusza przepisy prawa. Lista organów nadzorczych dostÄ™pna jest pod linkiem http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

MiÄ™dzynarodowe Transfery Danych. 

Dane osobowe mogÄ… być przekazywane i przechowywane w miejscu przeznaczenia znajdujÄ…cym siÄ™ poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ("EOG").  MogÄ… być również przetwarzane przez podmioty dziaÅ‚ajÄ…ce poza EOG, które pracujÄ… dla nas lub dla jednego z naszych podwykonawców.  W takim przypadku zapewniamy, że Twoje prawo do prywatnoÅ›ci jest respektowane.

W takich przypadkach transfer do państwa trzeciego najczęściej odbywa się na podstawie:

   1. decyzji Komisji Europejskiej stwierdzajÄ…cej odpowiedni stopieÅ„ ochrony tj. Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r., dostÄ™pnej pod linkiem: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN

   1. lub jeżeli w tym zakresie nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji, dane będę odpowiednio zabezpieczone za pomocą standardowych klauzul ochrony o jakich mowa w Decyzji Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dostępnej pod linkiem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN

Możesz uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego. W tym celu należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych

 

Okres przechowywania danych.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej z Tobą umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

a)       dochodzenia roszczeÅ„ w zwiÄ…zku z wykonywaniem umowy,

b)       wykonania obowiÄ…zków wynikajÄ…cych z przepisów prawa, w tym w szczególnoÅ›ci podatkowych i rachunkowych,

c)       zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

d)       statystycznych i archiwizacyjnych,

e)       maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakoÅ„czenia wykonania umowy.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu przechowywane bÄ™dÄ… przez okres obowiÄ…zywania umowy lub do momentu wygaÅ›niÄ™cia plików cookies lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależnoÅ›ci od tego, które z tych zdarzeÅ„ wystÄ…pi wczeÅ›niej.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody bÄ™dÄ… przetwarzane przez okres trzech 3 lat od jej udzielenia albo do momentu cofniÄ™cia zgody, w zależnoÅ›ci od tego, które z tych zdarzeÅ„ nastÄ…pi wczeÅ›niej.

 

Małoletni.

Witryny nie sÄ… przeznaczona dla dzieci. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogÄ… korzystać z Witryn. Nie gromadzimy intencjonalnie żadnych danych osobowych osób, które nie ukoÅ„czyÅ‚y 18 roku życia, ani nie zezwalamy im na korzystanie z Witryn. Jeżeli zauważymy, że gromadzimy dane osobowe osoby w wieku poniżej 18 lat, usuniemy je niezwÅ‚ocznie. JeÅ›li masz powody, aby sÄ…dzić, że mogliÅ›my zgromadzić takie dane osobowe, prosimy o natychmiastowy kontakt bezpoÅ›rednio z Inspektorem Ochrony Danych.

Ciasteczka - Cookies

Aby uÅ‚atwić korzystanie z naszej witryny, używamy „plików cookie”. Cookies to maÅ‚e pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglÄ…darce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwÄ™ strony internetowej, z której pochodzi, „dÅ‚ugość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer sÅ‚użący do identyfikacji przeglÄ…darki, z jakiej nastÄ™puje poÅ‚Ä…czenie ze stronÄ… internetowÄ….

Do czego używamy ciasteczek?

Ciasteczek używamy w celach:

 1. zapewnić Ci dostęp do usług jakich poszukujesz na naszych Witrynach,

 2. udoskonalać nasze Witryny i usługi,

 3. zapewnić bezpieczeństwo na naszych Witrynach,

 4. lepiej przedstawiać nasze usługi w celach marketingowych, korzystając z anonimowych i pseudonimizowanych danych,

 5. oraz jeżeli wyraziÅ‚eÅ› na to dodatkowÄ… zgodÄ™, w celu personalizowania dla Ciebie oferty i treÅ›ci Witryn w szczególnoÅ›ci poprzez remarketing.

W zależnoÅ›ci od kryterium cookies można podzielić na różne rodzaje.

Ze wzglÄ™du na czas przez jaki cookies sÄ… umieszczone w Twoim urzÄ…dzeniu koÅ„cowym wyróżniamy nastÄ™pujÄ…ce rodzaje plików cookies:

 1. sesyjne – przechowywane sÄ… na Twoim telekomunikacyjnym urzÄ…dzeniu koÅ„cowym tj. np. telefonie, laptopie, czy tablecie, jednak tylko do czasu przebywania na naszej Witrynie, wyÅ‚Ä…czenia przeglÄ…darki lub momentu wylogowania ze strony;

 2. staÅ‚e – przechowywane sÄ… na Twoim telekomunikacyjnym urzÄ…dzeniu koÅ„cowym tj. np. telefonie, laptopie, czy tablecie, jednak przez okreÅ›lony czas lub do momentu usuniÄ™cia ich przez Ciebie.

Ze wzglÄ™du na pochodzenie można wyróżnić nastÄ™pujÄ…ce rodzaje ciasteczek:

Cookies wÅ‚asne (first party cookies) - cookies umieszczane bezpoÅ›rednio przez nas kiedy odwiedzasz Witryny 

Cookies zewnÄ™trzne (third-party cookies) KorzystajÄ…c z naszych Witryn możesz otrzymywać ciasteczka pochodzÄ…ce od wspóÅ‚pracujÄ…cych z nami podmiotów, które Å›wiadczÄ… na naszÄ… rzecz usÅ‚ugi.

Ze wzglÄ™du na niezbÄ™dność do realizacji usÅ‚ugi wyróżniamy cookies:

NiezbÄ™dne - sÄ… absolutnie niezbÄ™dne do prawidÅ‚owego funkcjonowania witryny lub funkcjonalnoÅ›ci z których chcesz skorzystać.

Funkcjonalne - pozwalajÄ… nam na analizÄ™ w jaki sposób korzystasz z Witryny, np. w jakie linki klikasz i z jakich ustawieÅ„ przeglÄ…darki korzystasz,

Reklamowe/biznesowe- pozwalajÄ… nam lepiej oceniać efektywność naszych dziaÅ‚aÅ„ reklamowych i marketingowych. Te ciasteczka pochodzÄ… od naszych partnerów z których usÅ‚ug korzystamy w celu  analizowania i Å›ledzenia odwiedzin Witryny i efektywnoÅ›ci stosowanych reklam. Nie dzielimy siÄ™ Twoimi danymi osobowymi z dostawcami tych usÅ‚ug za wyjÄ…tkiem danych zbieranych bezpoÅ›rednio przez ciasteczka reklamowe/biznesowe. Miej na uwadze, że dane zebrane w taki sposób mogÄ… być poÅ‚Ä…czone z danymi zebranymi w inny sposób przez naszych dostawców. Takie zewnÄ™trzne przetwarzanie bÄ™dzie podlegaÅ‚o politykom prywatnoÅ›ci stosowanym przez naszych partnerów. 

Poniżej znajdziesz opis ciasteczek z których korzystajÄ… nasze Witryny oraz jak możesz wyÅ‚Ä…czyć ich zastosowanie. 

Nasze ciasteczka (ciasteczka niezbędne).

Ciasteczka te sÄ… Å›ciÅ›le zwiÄ…zane z dziaÅ‚aniem Witryny i pozwalajÄ… m.in. na prawidÅ‚owe wyÅ›wietlanie strony, logowanie siÄ™ czy też umieszczanie zakupów w koszyku.

Opt-out: Możesz skonfigurować przeglÄ…darkÄ™ w taki sposób aby nie wykorzystywaÅ‚a żadnych ciasteczek. Rezygnacja może mieć negatywny wpÅ‚yw na dziaÅ‚anie i funkcjonalnoÅ›ci Witryny.

Google Analytics (ciasteczka funkcjonalne).

Nasze Witryny korzystajÄ… z usÅ‚ugi usÅ‚ugi Google Analytics Å›wiadczonej przez firmÄ™ Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google bÄ™dzie analizować korzystanie z Witryny przez Ciebie, co pozwoli nam na ulepszenie Witryny. Informacje gromadzone przez Google w zwiÄ…zku z korzystaniem z Witryny (np. odwiedzane podstrony, ustawienia jÄ™zykowe, wykorzystywane systemy operacyjne) bÄ™dÄ… przesyÅ‚ane do serwera Google zlokalizowanego w USA, gdzie bÄ™dÄ… one przechowywane i analizowane. Odpowiednie wyniki bÄ™dÄ… nastÄ™pnie nam udostÄ™pniane w postaci zanonimizowanej. Zbierana dane nie bÄ™dÄ… kojarzone z Twoim peÅ‚nym adresem IP w ramach tego procesu. UaktywniliÅ›my funkcjÄ™ anonimizacji adresów IP oferowanÄ… przez Google, która usunie ostatnich 8 cyfr (typ IPv4) lub ostatnich 80 bitów (typ IPv6) z Twojego adresu IP. Ponadto, Google jest organizacjÄ… certyfikowanÄ… na mocy zawartej pomiÄ™dzy UE i USA umowÄ… o ochronie poufnoÅ›ci (EU-US Privacy Shield), co gwarantuje utrzymanie odpowiedniego poziomu ochrony danych w odniesieniu do przetwarzania danych przez Google w USA. Dodatkowe informacje o usÅ‚udze Google Analytics sÄ… dostÄ™pne na stronach Google Analytics Terms of Use (warunki korzystania z usÅ‚ugi), Privacy and Data Protection Guidelines of Google Analytics (zasady prywatnoÅ›ci i ochrony danych) oraz Google Privacy Policy (regulamin prywatnoÅ›ci). 

Opt-out: Możesz ściągnąć i zainstalować w przeglądarce plugin pozwalający na wyłączenie ciasteczek Google Analytics. Plugin dostępny jest pod linkiem.

Google AdWords i AdSense (ciasteczka reklamowe/biznesowe).

Nasze Witryny korzystajÄ… z Google AdWords i Google AdSense w celu reklamy naszych produktów i usÅ‚ug w Internecie. Adwords bÄ™dzie wyÅ›wietlaÅ‚ reklamy na innych odwiedzanych przez Ciebie stronach bazujÄ…c na tym z jakÄ… częściÄ… Witryn siÄ™ zapoznaÅ‚eÅ›. W tym celu bÄ™dÄ… wykorzystywane ciasteczka które zostanÄ… umieszczone na Twoim urzÄ…dzeniu. Ciasteczka te W Å»ADEN SPOSÓB NIE POZWALAJÄ„ NAM NA ZIDENTYFIKOWANIE CIEBIE ALBO NA UZYSKANIE DOSTĘPU DO TWOJEGO URZÄ„DZENIA. 

Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności Google kliknij tutaj

Opt-out: W celu rezygnacji z tych ciasteczek kliknij w link Google’s Ads Settings i postÄ™puj zgodnie z instrukcjami.

Google DoubleClick (ciasteczka reklamowe/biznesowe).

Nasze Witryny korzystają z Google DoubleClick - ciasteczek pozwalających nam na kontrolowanie jak często dana reklama jest wyświetlana w przeglądarce, jak długo trwa jej wyświetlanie oraz przez jaki okres czasu reklama może pojawić się w przeglądarce. Na tej podstawie możemy oceniać skuteczność naszych reklam.

Opt-out: W celu rezygnacji z tych ciasteczek kliknij w link Google’s Ads Settings i postÄ™puj zgodnie z instrukcjami.

Kompleksowe informacje dostÄ™pne sÄ… w ustawieniach oprogramowania (przeglÄ…darki internetowej). SzczegóÅ‚y dla osób korzystajÄ…cych z poszczególnych przeglÄ…darek internetowych, m.in.: 

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Chrome

Opera

 

W celu wyłączenia ciasteczek na urządzeniach mobilnych w zależności od zainstalowanego systemu operacyjnego kliknij w odpowiedni link poniżej i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Android

iOS

BlackBerry

Windows Phone

 

Informujemy, że ograniczenia bÄ…dź wyÅ‚Ä…czenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogÄ… wpÅ‚ynąć na niektóre funkcjonalnoÅ›ci dostÄ™pne w Witrynach.

 

Informacje dodatkowe.

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.plyouronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglÄ…darki internetowej.

 

O uzyskanie dodatkowych informacji może również zwróci siÄ™ bezpoÅ›rednio do nas lub naszego Inspektora Ochrony Danych.

 

Zmiany Polityki Prywatności i Cookies.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszej Polityki PrywatnoÅ›ci i Cookies. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwÅ‚ocznie użytkowników Witryn

Jeśli nadal korzystasz z naszych stron internetowych po wprowadzeniu zmian, akceptujesz zmienione zasady. Jeśli zmiany są znaczące, możemy przekazać wyraźniejsze powiadomienie lub uzyskać zgodę zgodnie z wymogami prawa.

 

Data wejścia w życie niniejszej Polityki Prywatności i Cookies: 25 kwietnia 2020 r.

 


Ostatnia zmiana w systemie FRYZJERZY nastąpiła 07.06.2024 12:49:07
© 2017-2024 Staranni

W naszej bazie posiadamy już 26 020 firm i instytucji.

Data publikacji wersji:

Wersja platformy: e3e8a