Regulamin


Fryzjerzy.Staranni.pl z dnia 25 kwietnia 2020 r.

 

§ 1 DEFINICJE

Wszelkie wyrażenia pisane w niniejszym dokumencie z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im poniżej:

 

1. Administrator

Wojciech Olszewski z siedzibÄ… w Poznaniu (60-242) ul. Palacza 41/42 posiadajÄ…cy numer NIP 7792464798

 

2. Regulamin

niniejszy regulamin Serwisu Fryzjerzy.Staranni.pl

 

3. Użytkownik

osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zarejestrowana w Serwisie

 

4. Serwis

strona internetowa umieszczona pod adresem: fryzjerzy.staranni.pl wraz ze wszystkimi podstronami

 

5. Reklama

materiaÅ‚ reklamowy opublikowany w Serwisie, która widoczny jest dla wybranych użytkowników przez okreÅ›lony czas

 

 

§ 2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

1. Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z Serwisu, w tym w szczególnoÅ›ci zasady i warunki zawierania umów których przedmiotem sÄ… Reklamy.

 

2. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacjÄ… niniejszego Regulaminu.

 

3. Regulamin, treści zawarte w Serwisie oraz Reklamach są utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, korzystają z ochrony przewidzianej w tej ustawie oraz ustawie Prawo własności przemysłowej i nie mogą być rozpowszechniane ani wykorzystywane przez inne podmioty bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

 

4. Niniejszy Regulamin udostÄ™pniany jest nieodpÅ‚atnie pod adresem elektronicznym https://fryzjerzy.staranni.pl/regulamin w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

 

§ 3 WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 

1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.

 

2. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu lub Aplikacji wymagane jest:

  1. połączenie z siecią Internet,

  2. przeglÄ…darka internetowa:
   • Chrome w wersji 42 lub wyższej,
   • Firefox w wersji 4 lub wyższej,
   • Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej,
   • Opera w wersji 15 lub wyższej,
   • Safari w wersji 8 lub wyższej,

  3. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
  4. obsÅ‚ugiwanie plików cookie w przeglÄ…darce,

  5. włączona usługa JavaScript

3. Serwis może dziaÅ‚ać także na przeglÄ…darkach internetowych niewymienionych powyżej, jednak Administrator ich nie wspiera i nie gwarantuje, że Serwis bÄ™dÄ… funkcjonować zgodnie z zaÅ‚ożeniami i bez bÅ‚Ä™dów. 4. Korzystanie z Serwisu może wiÄ…zać siÄ™ z obowiÄ…zkiem uiszczania przez Użytkownika opÅ‚at na rzecz stron trzecich takich jak operatorzy komórkowi lub dostawcy Internetu. Administrator nie odpowiada za wysokość opÅ‚at naÅ‚ożonych na Użytkownika na rzecz stron trzecich.

 

 

§ 4 REJESTRACJA

 

1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i dobrowolna.

 

2. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem https://fryzjerzy.staranni.pl/rejestracja.

 

3. Akceptacja Regulaminu wymaga kliknięcia w checkbox widoczny w trakcie rejestracji.

 

4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i dokonaniu zgłoszenia przez potencjalnego Użytkownika, Administrator tworzy konto Użytkownika. Następnie Administrator przesyła do Użytkownika na adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie rejestracji wiadomość email z instrukcją aktywacji konta Użytkownika. Z momentem aktywacji konta Użytkownika rejestracja zostaje zakończona.

 

 

§ 5 ZAWARCIE UMOWY DOTYCZÄ„CEJ USŁUG

 

1. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu może zawrzeć umowę dotyczącą Reklamy postępując zgodnie z instrukcjami widocznymi w Serwisie.

 

2. Reklama obejmuje liczbę dni zgodną z wybranym przez Użytkownika. W przypadku zawarcia umowy dotyczącej Usług za pośrednictwem Reklamy.

 

3. Przez okres trwania zakupionej Reklamy Użytkownik będzie otrzymywał, za pośrednictwem poczty elektronicznej informacje dotyczące aktywnej Reklamy.

 

4. Z chwilÄ… dokonania wyboru sposobu pÅ‚atnoÅ›ci za ReklamÄ™ (klikniÄ™cia przycisku „Zamawiam z obowiÄ…zkiem zapÅ‚aty" przy wybranym sposobie pÅ‚atnoÅ›ci) pomiÄ™dzy Użytkownikiem, a Administratorem zawarta zostaje umowa, której przedmiotem jest Reklama.

 

5. Niezwłocznie po zawarciu umowy Administrator prześle na adres poczty elektronicznej Użytkownika potwierdzenie zawarcia umowy.

 

6. DostÄ™p do treÅ›ci o których mowa Regulaminie Użytkownik uzyska nie wczeÅ›niej niż po otrzymaniu przez Administratora potwierdzenia uiszczenia opÅ‚aty.

 

7. Administrator może wprowadzić dodatkowe usÅ‚ugi, skorzystanie z których bÄ™dzie odrÄ™bnie pÅ‚atne. W takim jednak przypadku skorzystanie z dodatkowej usÅ‚ugi bÄ™dzie wymagaÅ‚o zÅ‚ożenia odrÄ™bnego zamówienia, którego warunki, w tym cena, zostanÄ… podane w Serwisie.

 

8. W przypadku zawarcia umowy dotyczącej Reklamy za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może wskazać konkretną datę rozpoczęcia kampanii. W takim przypadku aktywność kampanii Reklamy liczony jest od dnia wskazanego na rozpoczęcie kampanii.

 

9. Administrator przechowuje w ramach kont Użytkowników archiwalne kampanie Reklamowe przez okres maksymalnie 6 (szeÅ›ciu) miesiÄ™cy od dnia ich udostÄ™pnienia Użytkownikowi. Po tym okresie dane te sÄ… usuwane.

 

§ 6 PŁATNOÅšCI

 

1. Kwota kampanii reklamowej obejmuje opłatę za wyświetlanie w Serwisie Reklamy.

 

2. Kwota Reklamy jest kwotą brutto. Administrator nie pobiera żadnych dodatkowych opłat.

 

3. Administrator umożliwia skorzystanie z różnych sposobów pÅ‚atnoÅ›ci za ReklamÄ™. Lista aktualnie akceptowanych form pÅ‚atnoÅ›ci dostÄ™pna jest w Serwisie podczas procesu zamawiania Reklamy. W przypadku korzystania z poÅ›rednictwa PayU oraz innych operatorów pÅ‚atnoÅ›ci online może być konieczne zaakceptowanie regulaminu Å›wiadczenia takich usÅ‚ug przez dany podmiot.

 

4. Administrator nie pobiera żadnych dodatkowych opÅ‚at za skorzystanie z poszczególnych form pÅ‚atnoÅ›ci za ReklamÄ™.

 

5. W celu otrzymania faktury VAT za świadczoną usługę lub zakupioną Reklamę Użytkownik powinien poinformować Administratora o chęci jej uzyskania oraz przesłać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.

 

6. Administrator nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z infolinii. Użytkownik ponosi jedynie koszt połączenia zgodnie z taryfikatorem opłat stosowanym przez operatora Użytkownika.

 

 

§ 7 ODSTÄ„PIENIE OD UMOWY

 

1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny.

 

2. Do zachowania terminu do odstąpienia wystarcza wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 

3. OdstÄ…pienie od umowy nastÄ™puje poprzez zÅ‚ożenie oÅ›wiadczenia. OÅ›wiadczenie może być zÅ‚ożone w dowolnej formie np. poprzez pisemne oÅ›wiadczenie wysÅ‚ane na adres Administratora wskazany w § 1 lub też elektronicznie za poÅ›rednictwem formularza kontaktowego znajdujÄ…cego siÄ™ na stronach Serwisu. 4. W przypadku zÅ‚ożenia oÅ›wiadczenia o odstÄ…pieniu w formie elektronicznej Administrator niezwÅ‚ocznie potwierdzi otrzymanie takiego oÅ›wiadczenia.

 

5. Administrator niezwÅ‚ocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oÅ›wiadczenia o odstÄ…pieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego pÅ‚atnoÅ›ci z wyÅ‚Ä…czeniem kosztów przesyÅ‚ki zwrotu.

 

6. Zwrot pÅ‚atnoÅ›ci nastÄ…pi przy użyciu takiego samego sposobu zapÅ‚aty, jakiego użyÅ‚ Użytkownik. JeÅ›li przyjÄ™ty sposób zapÅ‚aty bÄ™dzie utrudniony lub niemożliwy, Administrator skontaktuje siÄ™ z Użytkownikiem w celu uzgodnienia innego sposobu zwrotu, co nie bÄ™dzie wiÄ…zać siÄ™ dla Użytkownika z żadnymi kosztami.

 

7. Rozpoczęcie wyświetlania Reklamy (uruchomienie kamapanii reklamowej) jest jednoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z prawa odstąpienia od Umowy.

 

 

§ 8 REKLAMACJA

 

1. Reklamacje co do Reklam lub innych usÅ‚ug Å›wiadczonych przez Administratora oraz co do funkcjonowania Serwisu mogÄ… być zgÅ‚aszane za poÅ›rednictwem kanaÅ‚ów komunikacji wskazanych w § 10 Regulaminu.

 

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej: - oznaczenie Użytkownika zgłaszającego reklamację (co najmniej adres e-mail wykorzystywany do logowania do konta Użytkownika), - wskazanie okoliczności będących podstawą do reklamacji (np. brak możliwości zalogowania), - wskazania oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy (np. przedłużenie okresu dostępu, zwrot ceny).

 

3. Administrator rozpatruje reklamacjÄ™ w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia dorÄ™czenia zgÅ‚oszenia reklamacyjnego. Jeżeli zgÅ‚oszenie nie zawiera danych wskazanych w ust. 2 powyżej lub dla rozpatrzenia reklamacji niezbÄ™dne sÄ… dodatkowe dane Administrator zwróci siÄ™ do Użytkownika, nie później niż w przeciÄ…gu 5 (piÄ™ciu) dni od dnia zgÅ‚oszenia, o jego uzupeÅ‚nienie.

 

4. Administrator udziela odpowiedzi, co do sposobu załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej przypisany do konta Użytkownika, chyba, że w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazano inny adres poczty elektronicznej na jaki ma być wysłana odpowiedź.

 

§ 9 ROZWIÄ„ZYWANIE SPORÓW

 

1.Użytkownik może skorzystać z sÄ…dowych i pozasÄ…dowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeÅ„.

 

2. W ramach pozasÄ…dowych sposobów rozwiÄ…zywania sporów możliwe jest skorzystanie m.in. z: mediacji prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej – zgodnie z procedurÄ… przyjÄ™tÄ… przez te podmioty: - sÄ…dów polubownych – zgodnie z procedurÄ… przyjÄ™tÄ… przez te podmioty, - pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników praw konsumentów.

 

3. Użytkownik może również skorzystać ze stworzonego przez UniÄ™ EuropejskÄ… internetowego systemu rozstrzygania sporów (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false). Jeżeli w wyniku realizacji procedury reklamacyjnej nie dojdzie do rozwiÄ…zania kwestii spornej Administrator przekaże Użytkownikowi na papierze lub innym trwaÅ‚ym noÅ›niku oÅ›wiadczenie o zgodzie lub braku zgody na udziaÅ‚ w postÄ™powaniu w sprawie pozasÄ…dowego rozwiÄ…zywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 23 wrzeÅ›nia 2016 r. o pozasÄ…dowym rozwiÄ…zywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 poz.1823 ze zm.) jest inspekcja handlowa (http://poznan.wiih.gov.pl/cms/?rozwiazywanie-sporow-konsumenckich,18).

 

 

§ 10 KONTAKT

 

1. Jeżeli nic innego nie wynika z treÅ›ci Regulaminu, wszelkie zgÅ‚oszenia i informacje dotyczÄ…ce Serwisu i usÅ‚ug Å›wiadczonych za jego poÅ›rednictwem przez Administratora, Użytkownik może kierować wedÅ‚ug swego wyboru: - poprzez formularz kontaktowy znajdujÄ…cy siÄ™ na stronach Serwisu, - pisemnie na adres Administratora wskazany w § 1 Regulaminu.

 

 

§ 11 DANE UÅ»YTKOWNIKA

 

1. Informacje dotyczÄ…ce ochrony danych osobowych Użytkownika wyczerpujÄ…ce obowiÄ…zek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO, zawarte sÄ… Polityce PrywatnoÅ›ci i Cookies, stanowiÄ…cej integralnÄ… część niniejszego Regulaminu.

 

 

§12 ZMIANY REGULAMINU

 

1. Administrator może zmienić Regulamin w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiÄ…zujÄ… od chwili opublikowania nowej treÅ›ci Regulaminu na stronach Serwisu, z tym, że umowy dotyczÄ…ce UsÅ‚ug oraz sprzedaży Reklam zÅ‚ożone przed zmianÄ… Regulaminu realizowane bÄ™dÄ… na dotychczasowych zasadach. Zmiana Regulaminu powoduje, że automatyczne odnowienie o którym mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu jest niemożliwe.

 

2. Zawarcie nowej umowy dotyczÄ…cej UsÅ‚ug lub umowy sprzedaży Reklam przez Użytkownika w razie zmiany Regulaminu możliwe jest po zaakceptowaniu nowej treÅ›ci Regulaminu. Nowa treść Regulaminu dostÄ™pna jest na stronach Serwisu oraz zostanie przedstawiona do akceptacji Użytkownika przed zÅ‚ożeniem pierwszego zamówienia po zmianie Regulaminu.


Ostatnia zmiana w systemie FRYZJERZY nastąpiła 06.11.2023 04:14:54
© 2017-2024 Staranni

W naszej bazie posiadamy już 26 020 firm i instytucji.

Data publikacji wersji:

Wersja platformy: e3e8a